تست می کنیم

یک دو سه

یک یک یک یک

دو دو دو دو

امتحان می کنیم ؛ صدامو دارید!؟ تصویر رو چطور؟ فیلتر که نیستیم؟:دی

الو الو….

همه چی خوبه؟ ردیفه؟

آزمایش می کنیم! صدا ، تصویر ، نور… حرکت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید