پست شماره 13

13 یک عدد مقدس است. در مورد این عدد هیچی نمیتوان گفت… کسانی قداست این عدد را درک می کنند که عاشق آن باشند.
انتهای پست.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید