تعهد به نوشتن: روزی سه خط

بارها و بارها شنیده ایم که نوشتن بر هر دردی دواست. پس تصمیم گرفته ایم که بنویسیم.
بارها و بارها تصمیم هایی درباره نوشتن به صورت مداوم گرفته ایم؛ اما هرکدام با شکستی رها شده اند.

این بار هم یک تصمیم تازه گرفته ام:

تعهد به نوشتن: روزی سه خط

قطعا نوشتن روزی سه خط کار سخت و پیچیده ای نیست اما برای این نوشته ها باید یک سبک نارضایتی به وجود آورد.

موضوع نوشته ها:

در حال حاضر بنابر دلایلی دو موضوع هستند که برای نوشتن انتخاب کرده ام:

1. سفر

2. نوشتن

برای امروز قطعا بیشتر از سه خط نوشتم؛ پس این نوشته را همین جا رها می کنم.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید