دلار-دلار-دلار بدم

دلار! دلار… دلار بدم آقا. این جمله را فقط در میدان فردوسی تا سر خیابان منوچهری می شنوید.

کافی است فقط یک بار به خیابان منوچهری ساعت 11 سر بزنید تا مثل من از این محدوده زده بشوید. دلالی واقعا شغل پیچیده ای است که به هیچ وجه نمی توانم آن را انجام بدهم. این که قیمت ها معلوم نیست با چه معیارهایی بالا پایین می شوند؛ دست های پشت پرده کجا هستند؟ جمشید بسم الله کدام یک از آنها بود؟ و … دیگر به این محدوده سر نخواهم زد.

پی نوشت:

البته من به قصد دلالی نرفته بودم آنجا. یکی از دوست هایم نیاز داشت که دلار بخرد فقط اون را همراهی کردم.

 

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید