برچسب: جامعه

بردگی عصر حاضر

بردگی عصر حاضر

پیش نوشت: برده‌داری در بندگی بودن اختیاری و یا غیر اختیاری یک شخص در دست شخص دیگر است. بردگی که از دیرباز در تمام سرزمین ها وجود داشته است ( ایران باستان هم در این...