برچسب: حال خوبتو با من تقسیم کن

عزت نفس

چه کسی عزت نفس مرا دزدید؟

بارها و بارها این واژه لعنتی را شنیده ایم. عزت نفس! هر بار مثل روشنفکران و اندیشمندان و روانشناسان از آن به عنوان کلید گمشده زندگی یا یاد کرده ایم یا گفته ایم در...