برچسب: داستانک

فندک زیپو

داستانک: فندک زیپو

آهنگی از کاوه آفاق پخش کرد: از صبح با، صدای زنگ سرد ساعت ِاسترس / از صبح با، سرعت ِقدم های تند و مضطرب آهنگ را متوقف کرد، فحشی نثار خواننده، شاعر، ترانه سرا...