برچسب: ماینشافت

کارگروهی

فوتبال عاطفه ندارد

متنی که قرار بود برای قهرمانی آلمان در یورو 2016 منتشر شود ؛ اما نشد که نشد! چون فوتبال عاطفه ندارد… و خداوند آلمان را آفرید تا ایمان بیاورید ، اما عده کمی هستند...