برچسب: کارگروهی

امروز با کاشت نهال بابا شدم

امروز بابا شدم

امروز که از خواب بیدار شدم ساعت 9 را رد کرده بودم. در حین خوابی بیداری با خودم می گفتم که اگر امروز کوه نرم ضرر کردم. هر چه در توان داشتم جمع کردم...

کارگروهی

فوتبال عاطفه ندارد

متنی که قرار بود برای قهرمانی آلمان در یورو 2016 منتشر شود ؛ اما نشد که نشد! چون فوتبال عاطفه ندارد… و خداوند آلمان را آفرید تا ایمان بیاورید ، اما عده کمی هستند...